به گزارش نوید هرتیان خبر نگار حرا در روز جمعه مورخ 2015/7/3 در بوستان گفتو گو و شنوندگان رادیو تهران

شاهد اجرای زنده ی گروه هم خوانی و مدیحه سرایی حرا بودند.

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا