معرفی اعضای گروه:

                                 

            حمیدرضا احمدی                                       آقای سیادتی

               سرپرست گروه

                                                                                   

          آقای حامد احمدی                              آقای روح الله حمزه ای

                              

       آقای عبد الله علی بیگی                          آقای ابراهیم شعبانیان

                             

                                    نوید هراتیان

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا