گروه همخوانی و مدیحه سرایی  بین المللی حــــرا

         

       

گروه تواشیح و مدیحه سرایی بین المللی اسوه

          

          

گروه تواشیح و مدیحه سرایی نور الهدی

          

گروه تواشیح و مدیحه سرایی بین المللی طاها

             

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا