استاد علی گرجی              استاد حسین سبز علی           استاد کریم منصوری

 

 

استاد احمد ابولقاسمی       استاد رحیم خاکی         استاد محمدرضا پور زرگری

 

استاد مسعود گرجی           استاد جعفر فردی       استاد حسین فردی

     استاد سید مهدی تاج زاده        استاد مهدی عادلی          استاد حبیب الله پواحمدی                                    

 

محفل انس با قرآن کریم با حضور اساتید قرآنی

 

      

گالری تصاویر و اخبار گروه حرا